Position your place

Position your place

För att skapa en attraktiv plats med tydlig identitet måste hela organisationen jobba åt samma håll.  Allt som målgruppen kommer i kontakt med måste utstråla samma sak. Vi tror på att konkretisera detta genom att dela in platsens identitet i fyra områden: erbjudande, miljö, kultur och kommunikation.
När alla områden levererar samma tydliga position brukar vi säga att platsen har nått Brandfulness®.

För att skapa ett starkt platsvarumärke arbetar vi i fyra sprintar tillsammans med våra kunder.

TODAY
Syfte: Att skapa en gemensam bild över nuläge, potential, förutsättningar och målsättningen med både projektet och utvecklingen av ett platsvarumärke.

-Genomgång av befintligt material
-Besök på plats
-Uppstartsmöte med utvalda nyckelpersoner för att få en enad bild av nuläget och diskutera inriktning för framtagning av platsens varumärkesposition
-Sammanställning, analys och slutsats av nuläget utifrån perspektiven erbjudande, miljö, kommunikation och beteende

Conclusion: Slutsats av nuläget som ligger till grund för Workshop.

WORKSHOP
Syfte: Att skapa en tydlighet kring målen med platsen. Här involveras alla aktörer med syfte att förstå vikten av en tydlig position, ena alla involverade aktörer och skapa samsyn för det fortsatta arbetet med att utveckla platsen. Här skapas idéer som ligger till grund för positionen.

-The Invinn Way – place making och Brandfulness®
-Övningar för att generera insikter och idéer till en position
-Sammanställning

Ideas: Idéer ligger till grund för Creation

CREATION
Syfte: Att arbeta fram en tydlig position som är unik, attraktiv, tydlig och nåbar.

Utifrån sammanställningen av workshop utvecklar Invinn idéer och tankar kring platsens position. Arbetet kan ske i samarbete med nyckelpersoner och aktiva i projektet.

-Idéarbete
-Moodboards med syfte att visualisera den potential som finns för platsen och inspirera och vägleda utvecklingen
-Presentation och leverans innehållande beskrivande texter och moodboards utifrån perspektiven erbjudande, miljö, kommunikation och beteende

Position En unik position som ligger till grund för Strategy.

STRATEGY
Syfte: Utifrån positionen konkretisera och strukturera det som ska uppnås. En plan som guidar i rätt riktning för att skapa en attraktiv plats.

-Formulering av platsvarumärkesstrategi med beskrivning av position, ledord och löfte
-Jämförelse med slutsatsen av nuläget över vilka perspektiv (erbjudande, miljö, kommunikation och beteende) som bör prioriteras
-Förslag på åtgärder

Plan Strategisk plan för hur den framtida platsen kan skapas utifrån nuläget.